Serdar Kurtoğlu

Sırılsıklam bir gökyüzü çıktı ağlardan

Masmavi bütün balıkçılar...

Can Yücel










Kullanıcı Adı
Şifre

Proje Yönetimi Ve Organizasyon
Yazdir Yazdir

Hayatta herşey bir projedir, hatta hayatın kendisi bile. Aşağıda proje yönetim adımlarını başlıklar halinde çıkartıp açıklamaya çalıştım.

 

 1.Proje Başlangıç Süreçleri

1.1.Projenin Tanımı : Projenin tanımı yapılır.
1.2.Proje Başlatılma Gerekçeleri, Hedefler: Projenin başlatılma gerekçeleri sıralanır, gerekçeler irdelenip değerlendirilir.
1.3.Proje Yönetim Kurulun Oluşturulması : Projeyi başından sonuna kadar ki süreçte karar alabilecek, onay yetkisi olan, proje çıktılarının raporlanacağı bir kurul oluşturulur.
1.4.Projeye Proje Yöneticinin Atanması : Aşağıda görev tanımı belirlenmiş olan bir kişinin proje yönetimine atanması sağlanır.
1.5.Proje Başlatılma Ön Onayı : Proje gereksinimleri, beklentiler çerçevesinde değerlendirilerek proje kurulundan projenin onayı alınarak başlanılır.
1.6.Proje Safhalarının Belirlenmesi : Proje yönetimini ve takibini kolaylaştırmak için proje safhalara bölünür. Proje kendi içinde her safhada ayrı yönetim başlıklarında değerlendirmeye tabi tutulup izlenebilirliği sağlanır. Her safhada gelinmesi gereken nokta zaman, maliyet ve kalite üçgeni çerçevesinde değerlendirilir. Saflar arası geçişte ilgili birimlere sunum, bilgilendirme toplantıları yapılarak gelinen süreçlerin onayı alınır. Her safhada risk algısı yeniden değerlendirmeye tabi tutulur.
1.7.Projede Kullanılacak Standartların Belirlenmesi : Projede görev alacak kişilerin projede kullanılacak olan yazılım, veri tabanı ve doküman yazma standartlarına uyması için proje standartları oluşturulur ve doküman haline getirilir. Proje standartlarına uygunluğun takibini proje yöneticisi yapar. Proje yöneticisi bu takibi zaman zaman gözden geçirme şeklinde yapar. Hazırlanan standartlar dokümanı herkesin kolayca erişebileceği yerlerde bulundurulup üzerinde yapılacak değişiklik sadece proje yöneticisinin yetkisi dahilindedir. Projede görev alan kişilerin bu standartlara uyma zorunluğu vardır.
1.8.Proje Dokümanın Hazırlanması ve Doküman Revizyon Takibi : Projenin bir dokümanı oluşturulur. Dokümanı revize edecek kişiler bu standartlara ve doküman versiyonlama mantığına uygun olarak dokümanı revize ederler. Doküman proje başında oluşturulup proje boyunca süreç içinde güncellemeler yansıtılır. Doküman içinde açıklayıcı şemalara, akışlara yer verilir.
1.9.Görev, Takım ve Organizasyon Şemaları Oluşturma: Projede iş planları, modüler oluşturulur. Bu iş planları ve modüller de kimlerin görev alacağı belirlenir. Takımlar oluşturulup oluşturulan takımların birbiri ile ilişkisini gösterir organizasyon şeması çıkarılır.
1.10. Proje Safhalarında Takımlar Arası Etkileşim ve Çalışma Grupları Oluşturma: Projede çalışan kişilerin yetkinlik ve projedeki etki alanları çerçevesinde bir arada çalışacakları ortamlar hazırlanır. Kişiler arası uyum ve ekip çalışması ön planda tutulur.
1.11.Proje İş Planı Hazırlama: Proje planında proje kapsamında yer alan tüm işler listelenir. Proje süresince ilişkisel süreçler yani biri bitmeden başlayamayacak süreçler belirlenir. Daha sonra tüm bu belirlenen ilişkisel iş süreçlerinde kimlerin hangi oranlarda görev alacağı tahmin edilip proje planı oluşturulur. Oluşturulan plan proje yönetim kuruluna sunulup onayı alınır. Oluşturulan bu plan aynı zamanda proje süresince projenin hangi aşamada olduğunu, proje planın hedeflenen kısmının neresinde olunduğunu, yüzde kaçlık kısmın tamamlandığını, geriye ne kadarlık kısım kaldığını tespit için kullanılacaktır. Maliyet hesaplamaları proje takvimi üzerinden gerçekleştiğinden proje planına uygun ilerlemek, takvimden uzaklaşma durumlarında kurul üyelerinin risk değerlendirmesi açısından bilgilendirilir.
 
2. Proje Yönetimi Başlıkları
 
2.1.Proje Kapsam Yönetimi: Projenin kapsamı baştan belirlenip, dokümante edilir. Projede bu kapsam dışına çıkmak zaman maliyet hatta bazen kalite açısından olumsuz sonuçlar doğuracağından projenin kapsamını iyi belirlemek ve kapsamın dışına çıkmamak gerek. Bu yüzden proje başında kapsamı belirleyecek olan ihtiyaçlar, teknolojik alt yapı ve insan kaynağı girdileri çok net ortaya konulacaktır. Yine de süreç içinde öngörülmeyen durumlarda kapsam değişikliği gerekiyor ise yeni durum ile ilgili proje kurulu bilgilendirilip onayı alınır, ilgili kapsam değişikliği proje dokümanında belirtilip projeye yansıtılır.
2.2. Proje Zaman Yönetimi : Proje ile ilgili proje takvimi oluşturup günlük haftalık aylık periyodlarda proje aşama takibi yapmak mümkün olmaktadır.
Proje zaman yönetimi proje yöneticisinin sorumluğu altındadır. Proje yöneticisi proje takvimini oluşturur. Proje takviminin onayını alır ve bu takvimin uygulanmasını sağlar. Proje kurulunu zaman zaman yapılacak bilgilendirme toplantılarında proje takvimi üzerinden bilgilendirir. Proje takvimin gerisinde kalınmış ise kurul üyelerini sebepleri ile bilgilendirir, proje takvimi ile ilgili alınması gereken tedbirleri, riskleri listeler.
2.3. Proje Maliyet Yönetimi: Projenin başından projenin devreye alınması ve sonra ki süreçte oluşacak maliyet kalemleri listelenir. Bu maliyet kalemleri, proje çalışanları, teknoloji, projenin bakımı, proje danışmanlık, eğitim hepsi ayrı ayrı değerlendirilip projenin maliyeti hesaplanır. Hesaplanan, öngörülen maliyet kalemleri proje kuruluna sunulur, onayı alınır.
2.4.Proje Kalite Yönetimi : Proje için bir kalite planı oluşturulur. Kalite yönetim planının içinde gerek proje ile ilgili oluşturulan standartlar, proje kriterlerinin nasıl oluşturulması gerektiği, gerekse proje yönetim metoduna uyum kriterlerinin neler olması gerektiği ifade edilir. Böylece kalite yönetiminin politikası tanımlanmış olur.
2.5. Proje Risk Yönetimi : Proje risk yönetimi için bir proje risk tablosu oluşturulur. Bu tabloda proje için olası riskler ile sonuçlarının yanı sıra riskin gerçekleşme olasılığı, etki, önem, hafifletici etken, engelleme, ilgili takımın rolü başlıklarına yer verilir. Tabloda yer alan önem değerini somutlaştırmak için matematiksel olarak olasılık ve etken değerlerinin çarpımından elde edilir. Oluşan riskler önem ve etki bazlı sıralanıp kategorize edilebilir. Proje risk algısı ile için bir tablo hazırlanmıştır.
2.6. Proje Kaynak Yönetimi : Proje iş planı çıkarıldıktan sonra projede göre alacak kişiler belirlenir. Mevcut görev alan kişiler dışında ihtiyaç dahilinde yeni kişilerin ekibe dahil edilmesi için işe alım süreçleri yürütülür. Ekipteki arkadaşların eğitimleri yeterlilikleri sınanır, takım üyeleri proje için yetiştirilir.
 
3. Proje Test Yönetimi
 
3.1 Projenin testi için test senaryoları oluşturulur. Bu test senaryoları performans testleri, yük testleri, farklı platform testleri, son kullanıcı testleri,kurulum ve entegrasyon test senaryolarını içerir.
3.2 Test senaryolarında hangi kriterlerin hangi durumlarda elde edileceği belirtilir. Test sonuçlarında bu değerlerin elde edilmesi beklenir.
3.3 Test süreç takvimi oluşturulur.
3.4 Test için bir test ekibi oluşturulur.
3.5 Gerçekçi test ortamları hazırlanır ve süreçler uçtan uca test edilir.
3.6 Test sonuçları, çıktıları kayıt altına alınır.
3.7 Test sonuçları yorumlanır ve yapılan testlerin geçerliği sınanır.
 
4. Proje Entegrasyon Yönetimi:
 
Proje aşamalarının proje dokümanında belirtildiği şekilde eksiksiz yerine getirilip getirilmediği gözden geçirilir. Yapılan testlerin sonuçları değerlendirilir. Proje onay yazısı alınır ve projenin başlangıç duyurusu yapılıp proje başlatılır.

 

 

Yazılım Projelerinde Standartlar ve Önemi
Yazdir Yazdir

 

Çok kaba tabiriyle standart, aslında bir kişinin veya birilerinin “bundan sonra” ile başlayıp, devamında maddeler halinde sıraladıklarıdır. Kural mıdır ? Biraz evet,  biraz hayır. Aslında standartlara kural demek pek doğru olmaz. Kural ile standart arasında ince bir nüans vardır. Kural, söz konusu otoriter gücü ve yaptırımı ile baskıcıdır. Standart ise kuralın biraz daha uzlaşmacı ve içinde gerekçeleri ile birlikte hoşgörüsel yanını da barındıran halidir.
İnsanın doğası gereği kurallara ve yasaklara karşı her zaman bir antipatisi ve karşı duruşu bilinir. Bu sebepten ötürü standartlar hazırlanmasından çok insanın söz konusu bu kural ve yasaklara karşı duruşu gereği uygulamaya geçiş süreçleri her zaman her aşamada sancılı olmuş, bu karşı duruştan nasibini almıştır. Özellikle üretken genç beyinlerin dizginlenemeyeceği yazılım projelerinde.
Burada yer alan standartlar , geçmişten bugüne içinde bulunduğum projelerden edindiğim tecrübe ve birikimle derleyip oluşturduklarımdır.Sizler de üzerinde eklenti ve değişiklikler ile kendi standartlarınızı oluşturabilirsiniz. Standartların dışına çıkmanın kalite, zaman ve geçirgenliği olumsuz yönde etkileyeceğinden uyulmasına özen göstermek , projede yer alan alan her üyenin öncelikli görevi olmalıdır.
 
Söz konusu bu standartlar ile;
 
1.     Kolay ve anlaşılır bir yapı sağlanacaktır.
2.     Uygulamaların bakımı kolay olacaktır.
3.     Uygulamada değişiklik ve eklentiler kolay olacaktır.
4.     Ekibe yeni katılacak arkadaşlara yol gösterici olacaktır.
5.     Hata oranını ve olası zaman kayıplarını engeleyecektir.
 
Son söz olarak en kötü standart bile standartsızlıktan iyidir deyip başlıkları ve maddeleri sıralayayım.
İsimlendirme Standartları
 
1.        Form İsimlendirmeleri
 
1.1.             Tüm formlar için proje içerisinde klasör grupları oluşturulmalı ve formlar bu klasörler içinde bulunmalıdır.
1.2.             Form isimleri frm ile başlamalı sonrasında gelen içerik büyük harf ile başlamalıdır.
1.3.             Tüm formlar yapılan işi açıklayıcı nitelikte isimlendirilmelidir.
Örn: frmMusteri, frmMusteriEdit
2.        Rapor İsimlendirmeleri
 
2.1.             Tüm rapor sayfaları rpt ile başlamalı ve raporun içeriğini tanımlayacak nitelikte olmalıdır.
2.2.             Her raporun bir kodu olmalı ve sahip olduğu iş grubu içerisinde gruplanmalıdır. Örn: Mus001 (Müşteri Raporu), Sat001 (Satış Raporu)
 
3.        Class İsimleri
 
3.1.             Tüm classlar için klasör grupları oluşturulmalı ve classlar bu klasörler içinde bulunmalıdır.
3.2.             Class isimleri bulunduğu katmanı ifade edecek ilk üç karakter ile başlamalıdır. Bunlar; Bussiness katmanı için “bus”, entity katmanı için “ent”, data katmanı için “dat” ile başlayacak şekilde isimlendirilmelidir.
 
 
4.        Fonksiyon İsimleri
 
4.1.             Tüm fonksiyonlar büyük harfle başlar.
4.2.             Fonksiyonlar yapılan işi temsil edecek şekilde isimlendirilmelidir. Fonksiyonun ismine bakarak yapılan işi tanımlayacak nitelikte olmalıdır.
 
5.        Değişken İsimleri
 

Degişkenler
Başlık
Sayı
int ---örn: intSayi  
String
str ---örn: strAdi
Boolean
bool
Array
ary
Byte
byt
Double
dbl
Float
flt
Long Int
lng
Tab Item
tab
Table
table
Decimal
dec
Date
date
DataTable
dt
DataRow
drow

 
 
6.        Kontrol İsimleri
 
 

Kontroller
Başlık
Label
lbl
Textbox
txt
Buton
btn
Tab Item
tab
Table
tbl
Tree
tree
Combo Box
cmb
Menu
menu
DateEdit
dte
Toolbar
tlb
Checkbox
chk
Grid
grd
GroupBox
gbox
ScrollBar
sbar
ImageList
imgl
Image
img
ListBox
lst
ListView
lstv
MaskedTextBox
msk
Panel
pnl
Splitter
spl
Timer
tmr
ToolStrip
tst
VScrollBar
vsc
GroupBox
gbox

 
 
Kodlama Standartları
 1. Değişkenler daima en üstte tutulmalı ve bir grup içerisinde olmalı.
private void ToplamSatisHesapla()
      {
            int intToplamSatis = 0;
            int intSayac = 0;
            string strKullaniciAdi=””;
            ...
            ...
}
 1. Bütün isim alanları alt alta ve gruplanmış şekilde olmalıdır.
 
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Collections;
using busCommon;
using busMusteri;
using entMusteri;
using entCommon;
using InfraStructureLayer;
using WiseControls;
 
 1. Fonksiyon isimlendirmede pascal casing yazım(Kelimelerin ilk harfleri büyük) tipi kullanılmalıdır.
 
private void SatisRakamlari()
{
 
}
 
 1. Kodlama esnasında kodun anlaşılabilirliği açısından tab girişleri ve boşluklar kullanılmalıdır.
 
private void SatisRakamlari()
{
            int intToplamSatis = 0;
            int intSayac = 0;
            string strKullaniciAdi="";
 
            try
            {
                if (intToplamSatis != 0)
                {
                    for (int intSayac = 0; intSayac < 10; i++)
                    {
                                          //
                                          // TODO:
                             //
                    }
 
 
 1. Aynı iş süreçlerini gerçekleyen bloklar region ile gruplanmalıdır.
#region Satış Rakamları
private void GunlukSatislar()
{
 
}
private void AylıkSatislar()
{
 
}
#endregion
 1. Kod nesneleri hakkında commentler kadların arasına takımdaki diğer ekip üyelerinin anlayacağı türde ve açık bir şekilde yazılmalıdır.
 
 
Veritabanı Standartları
Veritabanı İsimlendirme Standartları
 
Veritabanındaki tablo isimlerimiz, yapılan işi anlatacak, buradaki Business Objesini ifade edecek şekilde seçilmelidir. Bütün veritabanı nesnelerimizde Pascal Case (her kelimenin ilk harfi büyük) notasyonu kullanılacaktır.
·   Her tablo ismi ilgili projenin kısaltılmış kodu ile başlamalı. Birden fazla proje tarafından kullanılan tablo isimleri ortak kullanımı ifade eden “Ort” ile başlamlıdır.
 •   OrtSehir
 •   XyzMusteri
 
·   Tablo isimlendirilmesinde ve Field isimlendirilmesinde ek kullanılmamalıdır.
 • Musteriler -> Musteri
 • MusteriTipi -> MusteriTip
 • MusteriAdi -> MusteriAd, gibi.
 
·   Tablomuzda bulunan sütunların hepsi, tablo isminden sonra gelmelidir. Sadece sütun, ilişkili olarak başka bir tablodan geliyorsa, bu Sütunun ismi değiştirilmez. Varsayılan olarak kalır. (Örn: Tablo adı Sehir)
 • SehirId
 • SehirAd
 • UlkeId
·   Referans Tabloları
·   TabloAdiId, TabloAdiAd şeklinde tutulur.
·   Tablo, Stored Procedures ve Field isimlendirmelerinde “_” kullanılmamalıdır.
·   Tablo, Stored Procedures ve Field isimlendirmelerinde kelime aralarında boşluk kullanılmamalıdır. (Örn: Sehir Ad)
·   Tablo, Stored Procedures ve Field isimlendirmelerinde noktalı Türkçe karakterler kullanılmamalıdır.(ç,ğ,ö vb.)
·   Geçici olarak oluşturulan ve sistem tarafından bir defaya mahsus kullanılacak tablo ve stored procedure isimleri Tmp ile başlamalıdır ve belirli aralıklarala kontrol edilip işlevini yitirmiş olanlar temizlenmelidir.
 
Veritabanı VeriTipleri Kuralları
Veritabanındaki kolonların tipleri standartlardan birisi olarak seçilecektir. Önce veri tipine göre, sonrada bu veri tipinde tutulacak verinin büyüklüğüne göre oluşturulacaktır.
·   Id sütunları, Int veri tipinden olacaktır.
·   Rakam Tipleri, ihtiyaca göre,
o    Tinyint ver tipinde olabilir.
o    Int veri tipinde olabilir.
o    Decimal veri tipinde olabilir.
·   Evet / Hayır tiplerinde, bit veri tipi kullanılmalıdır.
·   Tarih tiplerinde, SmallDateTime veri tipi kullanılmalıdır.
·   Metin veri tiplerinde, ihtiyaca göre
o    Sabit metin ise, (Posta kodu) nchar(kaçKarakterIse)
o    Reeferans tablolarındaki ad alanı, nvarchar(50)
o    Diğer Metinler ihtiyaca göre
 • nvarchar(10)
 • nvarchar(25)
 • nvarchar(50)
 • nvarchar(100) vs. olacaktır.
 
Stored Procedures İsimlendirme Kuralları
 
Veritabanındaki stored procedures isimlerimiz, yapılan işi anlatacak olup 5 başlık altında toplanmalı ve bu başlıklarla başlanmalıdır. Böylelikle her stored procedures’lar görüntü listesinde grup olarak bir arada bulunmasını sağlanıp kolay erişim sağlanacaktır. Bunlar;
 • Check
 • Delete
 • Insert
 • Select
 • Update
Eğer bir stored procedure belirli bir kritere göre bu işlemlerden birini ya da farklı bir işlemi yapacaksa ismin en onunda “By” kelimesi ile birlikte hangi kritere ait olduğu yazılmalıdır.
 • CheckSehirExists
 • DeleteSehirBySehirId
 • InsertSehir
 • SelectSehir
 • SelectSehirBySehirId
 • SelectSehirByIlceId
 • UpdateSehirBySehirId
Her stored procedure ismi ilgili projenin kısaltılmış kodu ile başlamalı. Birden fazla proje tarafından kullanılan stored procedure isimleri ortak kullanımı ifade eden “Ort” ile başlamalıdır.
 • OrtCheckSehirExists
 • OrtDeleteSehirBySehirId
 • FirmaAdiInsertMusteri
 • FirmaAdiInsertMusteri
 • FirmaAdiSelectMusteriByMusteriId
 • FirmaAdiUpdateMusteriByMusteriId
Views ve Trigger İsimlendirme Kuralları
 
Veritabanındaki views ve triger isimlerimiz, yapılan işi anlatacak olup view isimleri “vw” trigger isimleri “trg” ile başlamalıdır.
 
Dokümantasyon Standartları
 
Genel Doküman Standartları
 
·  Editör olarak Microsoft Word 2007 kullanılacaktır.
·  Bütün yazılarda Verdana Fontu kullanılacaktır.
·  Bütün yazılar iki yana yaslı şekilde olacaktır.
·  Bütün yazılar Türkçe karekterler ile yazılacaktır.
·  Font puntoları olarak 22, 14,12,10 puntolar kullanılacaktır. Nerelerde de hangi font tipinin kullanıldığına ileride yer verilecektir.
·  Dokümanda yerine göre, Bold, Italic ve Underline özellikleri kullanılacaktır. Nerelerde de hangi font tipinin kullanıldığına ileride yer verilecektir.
·  Dokümanın Header ve Footer’ı olacaktır.
·  Header ekstra yazı yer almayacak sadece firma logosu bulunacaktır ve sabittir.
·  Footer’da sol tarafa yaslı şekilde sayfa sayısı / toplam sayfa sayısı ve dokümanı kısaca betimleyen ifade bulunacaktır.
 
Ana Sayfa Standartı
Ana Sayfada;
 1. 5 Adet Verdana 22 Punto enter karakteri (boşluk) olmalıdır.
 2. Daha sonra genel başlık yazısı olmalıdır.
  1. Genel başlık yazısı standart olarak “Firma Adı” dır.
  2. Bu yazı verdana 22 punto ve bold’dur.
  3. Genel başlık yazısının altında 12 punto ve bold olarak sağa dayalı şekilde versiyon ve tarih bilgisi yer almalıdır.
İçindekiler Sayfa Standartı
İçindekiler Sayfasında;
1.     1 adet verdana 22 punto enter karakteri (boşluk) olmadan “İçindekiler” başlığı bulunmalıdır.
2.     Onun altında 14 punto ile kısım bilgileri olmalıdır.
3.     Kısım bilgilerinin altında 12 punto söz konusu kısımın altında yer alan içerikler listelenmelidir.
 
Doküman Versiyonları Sayfası Standartı
 
Doküman versiyonları sayfasında;
1.     5 adet verdana 12 punto enter olmalıdır.
2.     Daha sonra verdana 12 punto bold ile yazılmış, standart olarak “Doküman Versiyonları” yazısı olmalıdır.
3.     1 Adet verdana 12 punto enter vardır.
4.     Daha sonra doküman tablosu mevcuttur.
a.     Bu tablo standart olarak 4 sütündan oluşur.
b.     Tablodaki yazılar verdana 10 Puntodur.
c.      Tablonun ilk başlık satırı açık gri rengindedir.
d.     Kolonlar sırası ile “Versiyon”, “Tarih”, “Açıklama” ve “Yazan” şeklinde olmalıdır.
5.     Doküman her revizyonunda, buraya revizyonu yapan kişi gerekli bilgileri yazmalıdır. 
 
Kısım Sayfa Standartı
 
Kısım Sayfasında;
1.     Kısım başlığı bulunur.
a.     Kısım başlığı verdana 22 bold ile yazılmalıdır.
b.     Buradaki yazı içindekiler sayfasında kısım bilgileri ile aynı olmalıdır.
c.      Onun altında 5 adet verdana 22 punto enter karakteri (boşluk) olmalıdır.
d.     Sonrasında kısım başlığı 22 punto ile yazılmalıdır.
e.     Onun altında ise sağa yaslı olarak içinde bulunan ana başlık bilgileri yer almalıdır.
İçerik Sayfa Standartı
 
İçerik Sayfasında;
1.     Doküman başlığı bulunur.
a.     Doküman başlığı verdana 14 bold ile yazılmıştır.
b.     Buradaki yazı, içindekiler kısmı ile aynı olmalıdır.
2.     Doküman başlığından sonra çizgisi bulunmaktadır.
a.     Çizgi satırı verdana 12 punto ile oluşturulmuştur.
3.     Ana başlık bulunur.
a.     Ana başık yazısı verdana 12 bold ile yazılmıştir.
b.     Ana başlık dokümanda birden çok kere bulunabilir, ancak önerilmez.
4.     Ana başlıktan sonra çizgisi bulunmaktadır.
a.     Çizgi satırı verdana 12 punto ile olmalıdır.
5.     Alt başlık bulunur.
a.     Alt başlık verdana 12 punto bold ve italic ile olmalıdır.
b.     Alt başlık sayfada birden çok kez bulunabilir.
6.     Alt başlıktan bir boşluk bırakılmıştır.
a.     Boşluk satırı verdana 10 Punto olmalıdır.
7.     Daha sonra içerik yazıları yer almaktadır.
a.     İçerik yazıları tamamen verdana 10 punto ile yazılmaktadır.
b.     Eğer sadece listeleme amaçlı kullanılacaksa yuvarlak bir bullet kullanılmalıdır.
Eğer sıralama amaçlı kullanılacaksa sırasıyla rakam, harf, i ile devam etmeli, gerekiyorsa bu sıralama tekrarlanmalıdır.
 

Proje ve Versiyonlama
Yazdir Yazdir

Projeler, beklenti ve ihtiyaçlar çerçevesinde doğmuş, gereksinimler ile bütünleştirilmiş, zamana ve şartlara göre yaşayan canlı organizmalardır. Yaşayan bu organizmaları teknolojiye ve gereksinimlere karşı ayakta kalmasını sağlamanın yolu porjelerde iterasyonlar uygulamaktır. Yani proje deyimi ile projeyi fazlara bölmeli, versiyonlamalar yapılmalıdır. Microsoft'un tamda bu noktada yaptığı şey budur. Windows 98'i çıkarmayıp 10 yıl Vista için uğraşmadılar. (Aşağıda Selçuk Erdem'in karikatürüne bir göz atmakta fayda var:))

 

 Anlatmak istediğim aşağıda Selçuk Erdem karikatründe farklı bir bakış açısıyla anlatılsada biraz daha profosyonel yaklaşım gerektiren hali.:)

 

 

Projelerde Risk Analizi ve Yönetimi
Yazdir Yazdir

Merhaba,
    Hepimiz çalştığımız projelerde riski önceden görüp tedbirlerini almak isteriz diye düşündüm. Bu amaçla benim çok sık kullandığım risk analzi tablosunu incelemenizi öneririm. Tabiki bu tabloyu hazırlamakla iş bitmiyor. Başlıktan da anlaşılacağı gibi "Proje Risk Analizi ve Yönetimi". Yani kısaca Risk ve YÖNETİMİ.

Şayet 16 maddeden oluşan riskler yönetmekte zorlanılıyorsa. O zaman "Böl, Parçala YÖNET" metodunu kullanmanızı tavisye ederim. Bu da nasıl bir şey derseniz. Tabloda çarpandan (Olasılık * Etki) oluşan "Önem" kolonunua göre sort ediyorsunuz. Sonrasında ilk 10 kısımını ele alıyorsunuz. Halamı yönetilemiyor o zaman ilk 5. halamı yönetilemiyor. O zaman tabloda 5. madde risk olasılığı değerini %100'e doğru arttırmaya başlayın derim. :)

 Proje Risk Analizi Ve Yönetimi
  Risk  (1-100%) (1-10) (1-10)        
# Durum Sonuç Olasılık Etki Önem Hafifletici Etken Engelleme Tetikleyici İlgili Takım Rolü
1 Yeni Teknolojilerin hızı Müşteriyi Menun Etmeyebilir Proje kabul görmeye bilir 50% 7 3,5 Makine gücü arttırmak Kodlar review edilmeli, gerekirse sunucu ve istemci makinelerin donanım gücü arttırılmalı Proje Deploy Program Manager, Product Manager
2 Firma İş Akışı değişebilir Proje gecikebilir. 40% 7 2,8 Varolan kodlar güncellenebilir Bir sonraki adıma ertelemek, projeyi fazlara bölmek. Proje Geliştirilirken Program Manager, Product Manager
3 Sistemin cevap vermemesi Sistem son kullanıcı ve müşterilere hizmet veremeyebilir 20% 10 2 Proje Tecrübeleri, iş akışlarının yeniden gözden geçirilmesi Testlerin çoklu test yöntemiyle yapılması, proje fazlarında müşterinin bilgilendirilmesi. Proje Geliştirilirken Product manager, Program Manager
4 Satışların düşmesi ve yönetimin yeni bütçesinde projenin maliyetin düşürülmesi Proje ertelenmeli veya iptaledilmeli 20% 10 2 Projenin Bütçe / Kaynak planı daha önceden oluşturulmalı Proje Adımlara bölünmeli ve Bütçeye göre geliştirilmeli Proje maliyetinin ilk tanımıyla beraber Product manager
5 Projeden Program Managerın Ayrılması Proje gecikebilir. 25% 8 2 Dökümantasyonun düzgün olması, Dökümantasyonlar Firma tarafından onaylı olması ve Product Manager in dökümantasyonu onaylaması Proje Geliştirilirken Product Manager
6 Projeye Yeni Adam Eklenmesi Proje gecikebilir. 60% 3 1,8 Dökümantasyonun düzgün olması, Project Manager in uygulamaya hakim olması Project Manager tarafından bütün dökümantasyonun incelenmesi ve doğrulanması Proje Geliştirilirken Program Manager
7 Proje Takımının Bilgi Birikiminin Yetersizliği Proje gecikebilir. 30% 6 1,8 Proje Yöneticisinin tecrübesi Teknik olarak Dökümanlar toplanmalı ve bireysel bilgiler takıma aktarılmalı Proje Başlarken Program Manager
8 Analizin Unutulması Proje gecikebilir. 30% 6 1,8 Projenin Dökümanları daha detaylı incelenmeli Product Manager ile toplantı organize edilmesi Proje Geliştirilirken Program Manager, Product Manager
9 Projeden Adam Ayrılması Proje gecikebilir. 25% 7 1,75 Dökümantasyonun düzgün olması, Project Manager in uygulamaya hakim olması Project Manager tarafından bütün dökümantasyonun incelenmesi ve doğrulanması Proje Geliştirilirken Program Manager
10 Mimari Alt yapının problem çıkartması Proje gecikebilir. 25% 6 1,5 Proje Tecrübeleri Standart bir çözüm geliştirir Proje Geliştirilirken Program Manager
11 Analiz dışı isteklerin projeye dahil edilmek istenmesi Proje gecikebilir. 25% 6 1,5 Projenin Dökümanları daha detaylı incelenmeli Product Manager ile toplantı organize edilmesi Proje Geliştirilirken Program Manager, Product Manager
12 Analizin Yanlış Anlaşılması Proje gecikebilir. 30% 4 1,2 Projenin Dökümanları daha detaylı incelenmeli Product Manager ile toplantı organize edilmesi Proje Geliştirilirken Program Manager, Product Manager
13 Kullanılan controllerin Problem çıkartması Proje gecikebilir. 20% 5 1 Proje Tecrübeleri Standart bir çözüm geliştirir Proje Geliştirilirken Program Manager
14 Yeni teknolojiler (Framework 3.5,Sql Server 2008) kullanılması Proje gecikebilir. 10% 4 0,4 B planları hazırlanmalı ve teknolojiler daha iyi incelenmelidir. Teknoloji risklerini kategorize edip önem sırasına sokup bölmek ve ilgili analizleri yapmak Proje başlangıcı Program manager
15 Takımda Anlaşmazlıkların olması Proje gecikebilir. 10% 3 0,3 Dikey bölümler yazdırılması, Program Managerin anlaşmazlığı çözmesi Her kişi programın bir modülünü yazar, Program Manager kontrol yapar Proje Geliştirilirken Program Manager
16 Product Manager ile Anlaşmazlıkların yaşanması Proje gecikebilir. 10% 3 0,3 Program Managerin anlaşmazlığı çözmesi Anlaşmazlığın kaynağının bulunması Proje Geliştirilirken Program Manager, Product Manager

 

 

Copyright © 2008 - Serdar Kurtoğlu